Inhoud sessies Mediacoach 2015

# Inleiding op het begrip mediawijsheid en media in het algemeen # Inleiding tot het mediagebruik van jongeren en volwassenen

In de twee inleidende sessies ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van de mediawijsheidscirkel belichten we de verschillende aspecten van dit concept en presenteren we enkele praktijkvoorbeelden die op een inspirerende manier mediawijsheid benaderen. We zoomen in op de betekenis van mediawijsheid binnen de verschillende sectoren (onderwijs, jeugdwerk, sociaal-cultureel werk en bibliotheken), waarbij we een actieve discussie opzetten over de rol van de ‘mediacoach’ binnen deze diverse settings. Op basis van deze discussie legt elke deelnemer een eigen referentiekader vast. We bekijken de rol van (digitale) media in de leefwereld van de verschillende doelgroepen aan de hand van een aantal onderzoeksresultaten en concrete praktijken en maken ruimte voor uitwisseling hieromtrent. Tenslotte maken we kennis met verschillende digitale tools die doorheen de opleiding aan bod zullen komen.

# Media-identiteit en privacy

De sessie rond identiteit en privacy buigt zich over fenomenen als ‘wie ben je online?’, het verkennen van grenzen in (sociale) media en de plaats van (sociale) media in de identiteit. We bestuderen de nood om zichzelf te presenteren en te manifesteren, het recht op vergetelheid en anonimiteit, het experimenteren met verschillende identiteiten en de mogelijkheden en uitdagingen van virtueel ‘bezit’, zoals de informatie op een facebookprofiel. In deze sessie komt ook het bewust keuzes maken in verband met online privacy aan bod. In het bijzonder bekijken we daarbij hoe je digitale media kan filteren en ordenen en hoe je gebruikers leert daar weerbaar mee om te gaan.

# Informatievaardigheden

Welke vaardigheden zijn er nodig om efficiënt informatie op te zoeken, te analyseren en te beoordelen? In deze sessie zoeken we het antwoord op deze prangende vraag. Hierbij komen ook geschikte methodieken om deze vaardigheden aan te scherpen aan bod. Verder belichten we de thema’s visuele geletterdheid en reclamewijsheid: op welke manier kan je beelden interpreteren en zelf produceren? Hiernaast wordt er ingezoomd op het verschil tussen analoge en digitale media met betrekking tot informatievaardigheden.

# Mediaproductie

We benaderen in deze sessie het concept mediawijsheid vanuit zijn creatieve component. We bekijken de verschillende randvoorwaarden van productie: wie is mijn doelpubliek, welk materiaal ga ik gebruiken, publiceer ik in een open of gesloten omgeving, ... . We bekijken ook de praktische aspecten van mediaproductie. Verder gaan we in discussie over het concept auteursrecht versus de cultuur van actief delen van materiaal. Er worden tenslotte enkele inspirerende digital-storytellingprojecten voorgesteld en we creëren ook zelf een digitaal verhaal.

# Media en spel

In de sessie ‘media en spel’ gaan we in op de verschillende aspecten van games en gaming. We starten met een brede kijk op het fenomeen van ‘gamification’. Hiernaast wordt de invloed van games op het vlak van (beeld)taal, sociale vaardigheden, analytische vaardigheden, ... belicht. We bekijken de lerende aspecten van gewone games en het gebruik van educatieve games. We gaan dieper in op het concept ‘virtuele werelden’ en de (morele) gevolgen van dit fenomeen en er wordt een overzicht geboden van de verschillende soorten online games. Ook onderwerpen als verslaving en confrontatie met geweld komen aan bod. Als praktijkvoorbeeld worden ‘NU Games’ belicht en we experimenteren met het zelf creëren van een game.

# Media en relaties

Deze sessie draait helemaal rond ‘online relaties’. Hoe komen deze relaties tot stand, hoe evolueren ze en hoe beïnvloeden de online en offline relaties elkaar. We gaan dieper in op online weerbaarheid en een aantal specifieke online-relatiefenomenen, zoals cyberseks en cyberpesten, en bespreken hoe je hierover een gesprek met jongeren en/of volwassenen kan aangaan. Tenslotte wordt ook van gedachten gewisseld over etiquette bij online gedrag en het gebruik van een social media protocol.

# Media, burger en samenleving

In deze sessie worden nieuwe media belicht in relatie tot de samenleving en haar burgers. We gaan hier dieper in op zaken als burgerparticipatie, burgerjournalistiek en wisdom of the crowds. Hiernaast komen ook de thema’s vrijheid van meningsuiting en onlinecensuur aan bod. We maken in deze sessie ook tijd om het over de ‘coach’ in Mediacoach te hebben en bekijken hoe je nieuwe ideeën kan introduceren in je organisatie en mensen kan aanspreken en motiveren.

LINC partners


Het project wordt gesubsidieerd door Evens Foundation.